čtvrtek 28. září 2017

Pozvánka na valnou hromadu BK Klasik

VV BK Klasik z.s. tímto zve všechny řádné členy na valnou hromadu klubu BK Klasik, která se bude konat dne 4.10.2017 od 17:00hod v klubovně BK Klasik na ul 28.října 2428.

Program:
  • Zahájení, schválení jednacího řádu a programu jednání
  • Projednání a schválení statutu valné hromady
  • Volba pracovního předsednictva a pracovních komisí valné hromady
  • Zpráva o činnosti od poslední valné hromady
  • Volba / doplnění výkonného výboru BK Klasik z.s.
  • Informace o činnosti v následujícím období
  • Diskuse, ostatní
  • Návrh usnesení
  • Závěr